Kiểm tra- Thử nghiệm

Multi-Purpose Welding Gauge

Cat # 30 (Inch) Gauge Size:

 • 2.75" x 2"
 • 6.985 cm x 5.08 cm

Multi-Purpose Welding Gauge - Inch

Cat # 31 (Metric) Gauge Size:

 • 7.62 cm x 6.35 cm
 • 3" x 2.5"

Multi-Purpose Welding Gauge - Metric

Use This Gauge To Check:

 • Butt Weld Height
 • Weld Leg
 • Weld Throat
 • Width of Weld Seam
 • Bevel Angle
 • Under Cut
 • Gap Size
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ