Kiểm tra- Thử nghiệm

Cat # 5m. "V-WAC" Single Weld Gauge

Undercuts/Pits to 6mm, Crowns to 6mm by 0.5mm Increments. Check Undercuts/Pits, Porosity, Crowns, All Stainless Steel.

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ