Kiểm tra- Thử nghiệm

Cat # 5g. Pit Gauge

Undercuts/Pits to 0.08", Crowns to 0.04" by 0.005" Increments. Check Undercuts/Pits, Crowns, All Stainless Steel.
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ