Kiểm tra- Thử nghiệm

CAT 20#. Combo Welding Gauge

Thước đo hai mặt Inch và Metric:
Combo-Welding Gauge - Can Measure in Inch or Metric!

Mặt sau Metric:
Combo-Welding Gauge - Can Measure in Inch or Metric!

Có thể đo bằng hệ Inch hoặc Metric

Combo-Welding Gauge - Uses Combo-Welding Gauge - Uses Combo-Welding Gauge - Uses
Combo-Welding Gauge - Uses Combo-Welding Gauge - Uses Combo-Welding Gauge - Uses

The Combo-Welding Gauge can measure in Inch or Metric all of the following:

• Root Size   • Fillet Weld Leg   • Butt Weld Height   • Fillet Weld Throat   • Angle of Preparation

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ