Kiểm tra- Thử nghiệm

CAT # 12. Brief Case Type Large Tool Kit/Lock & Key

Hộp thước đo gồm nhiều dụng cụ (tuỳ chọn theo yêu cầu) cần thiết để kiểm tra mối hàn: V-WAC Gage, Magnifiler, AWS Type Gauge, Hi-Lo Gauge, Micrometer w/ Ball, 6” Starrett Scale, & Telescoping Mirror, Mini Magnite Pro LED...
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ