Kiểm tra- Thử nghiệm

Thông Tin Ứng Dụng

Introduction About Specialized Handheld Motor Tester

Know your motor status in 1 minuite by Motor Genie (Kiểm tra tình trạng mô tơ điện chỉ trong 1 phút bằng thiết bị Motor Genie) made by AllTest Pro in USA

Why You Should Have a Predictive Maintenance Motor Testing Program?
(Tại sao bạn nên có hệ thống kiểm tra động cơ dự đoán cho việc bảo bảo dưỡng )
Imagine the following happening:
(Hãy tưởng tượng những điều dưới đây xảy ra )

MOTOR GENIE-  Handheld Motor Tester (Thiết bị đo chuyên dụng cho động cơ điện)
The MOTOR GENIE can detect (Motor Genie có thể phát hiện) : 
• Internal winding faults (Các lỗi cuộn dây trong động cơ)
• Contaminated windings (Cuộn dây bị nhiễm bẩn )
• Phase unbalance (Kiểm tra cân bằng pha động cơ)
• Bad cables and connections (Kiểm tra dây động lực hỏng/tiếp xúc kém khi đấu nối)
• Intergrated with 500/ 1000 V Insulation tester (Tích hợp sẵn chức năng kiểm tra cách điện 500/ 1000V)

THE PERFECT TOOL FOR TROUBLE SHOOTING, START-UP & QUALITY CONTROL OF AC INDUCTION MOTORS.
(Là công cụ tuyệt vời để đo kiểm động cơ đang hoạt động trên hệ thống, kiểm tra động cơ mới, kiểm tra nghiệm thu động cơ trước khi chạy thử)
Free Evaluation App (Cấp miễn phí phần mềm (app) trên Apple store/ CH Play)
App will help to give conclusion with base on measurement value input, sharing the report immediately  (giúp người dùng nhập các thông số đo đạc và chẩn đoán lỗi tại chỗ/lưu kết quả/xuất báo cáo kiểm tra.  Share kết quả qua email hoặc các ứng dụng gửi tin nhắn thông dụng trong chớp mắt)

MOTOR GENIE is very helpful tool for electrical maintenance team/ Service centers..., both for the experience and un-experience people (Công cụ không thể thiếu cho đội ngũ bảo dưỡng điện trong nhà máy/ trung tâm sửa chữa bảo dưỡng. Thiết bị có ích cho cả người giàu kinh nghiệm và không có kinh nghiệm)
Very low investment value like a Multi-meter, but help you save thousand Dollars a day (Chi phí đầu tư thấp với giá chỉ như 1 đồng hồ vạn năng nhưng giúp bạn tiết kiệm hàng ngàn USD mỗi ngày)
https://doluong.org/collections/thiet-bi-kiem-tra-mo-to-offline
https://www.alltestpro.com/products/de-energized-motor-testing-products/motor-genier.html

https://youtu.be/PAOxNLHxCRY
 

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ