Kiểm tra- Thử nghiệm

I. Kiểm tra- Thử nghiệm 5.Chụp Ảnh Bức Xạ (RT-CR-DR-CT) Thiết Bị Rửa Sấy- Film- Hóa Chất

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ