Kiểm tra- Thử nghiệm

Hệ thống hiệu chuẩn áp suất quả cân đến 1000 bar T Series

Model Type T là chuẩn thứ cấp cho áp suất, cung cấp phạm vi làm việc rộng đến 1000 bar và độ chính xác đến 0.015% số đọc, phù hợp cho việc kiểm định và hiệu...
 • Dải tạo áp suất đến 100 000 kPa (15 000 psi)
 • 3 cấp chính xác cao nhất đến ±0.015% rdg
 • Độ lặp lại: ±0.005% rdg
 • Đơn vị đo: psi, kg/cm2, bar, kPa
 • Cấu hình linh hoạt cho nhiều ứng dụng khác nhau
  • 1 cột dùng tại công trường
  • 2 cột dùng trong phòng thí nghiệm
 • Gia tốc chuẩn 9.80665 m/s2
 • Sử dụng bơm thể tích kép
 • Bộ quả cân với độ tăng áp nhỏ
 • Dễ dàng thay đổi mức
Overview
Type: Hydraulic, piston gauge
Pressure range: to 100,000kPa/15,000psi
(model dependent) 
Accuracy (12 months): to ±0.015%rdg
Increments (low-min): 5 psi, 0.5 kg/cm2, 0.5 bar, 50 kPa 
Increments (high-min): 50 psi, 5 kg/cm2, 5 bar, 500 kPa
Gravity: 9.80665 m/s2 (international standard)
Local gravity avaiable (specify when ordering)
Piston/cylinders:  Single or dual 
Columns: Single or dual 
Weight sets: Single or dual 
Pressure source: Lever action, hand-actuated, dual volume hydraulic pump
Medium: Distilled water/alcohol mix (standard) 
or AAA oil (optional)
Reservoir capacity: 1,23L/75 in3
Wetted surfaces: 300 series stainless steel, monel
O-ring: Buna N (standard), EPT (optional), Viton (optional)
Test connections: 1/4" NPT, 1/2"NPT, 7/16" UNF
-1/4"BSP and 1/2" BSP
Weight material: Hard, non-magnectic alloy (imperial units), stainless steel (±0.015% imperial and metric models,
aluminum (small incremental weight sets)
Engineering units psi, kg/cm2, bar, kPa

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ