R2J: T-Scan Internal Probes

R2J: T-Scan Internal Probes

  • For inspection of tubes from the inside
  • Covers tube ID’s from 40mm to 80mm
  • Used with a Wavemaker and TubePro software

Product Downloads

Download Language File Type
Guided Ultrasocnic Brochure English PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật