Kiểm tra- Thử nghiệm

Thiết bị cân thẳng hàng bằng laser

Hệ thống đo và cân thẳng hàng sử dụng các bộ phận quang điện tử tiên tiến nhất cho phép đo độ thẳng, độ phẳng, độ song song, độ vuông góc, độ thẳng hàng và n...
Overview
  Digital Micro Standard Micro Focusing Alignment Laser Alignment Telescope Infra-Red Small Telescope
Alignment Telescope Alignment Telescope Telescope
Code 112-3389 112-2582 112-850 112-3331 on application 112-4939
112-2583
Max working 20 m infinity infinity 10 m (bigger on application) 10 m infinity
distance
Measuring range 50 mm +/-1.2 mm* none 5 mm +/-1.2 mm none
Best accuracy** 5 µm 10 µm 10 µm 5 µm not applicable 26 µm
Resolution 1 µm 10 µm 10 µm 0.1 µm not applicable 26 µm
Targets dedicated see page 14 see page 14 dedicated detector only dedicated IR target see page 14
CCD target
Magnification x34 x34*** x34*** not applicable not applicable x20
Barrel diameter 57.137–57.147 mm 57.137–57.147 mm 57.137–57.147 mm rectangular – 57.137–57.147 mm 44.43–44.44 mm
cylindrical on request

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ