Kiểm tra- Thử nghiệm

Ống cân thẳng hàng tích hợp thước trắc vi quang học

Ống cân thẳng hàng tích hợp thước trắc vi quang học cho phép thiết lập các đường ngắm chuẩn cho các ứng dụng đo và cân thẳng hàng như đường ống, lỗ, trục...
  • Bằng các sử dụng 2 thước trắc vi X và Y chính xác cao, cho phép đo được với độ chính xác đến 0.05mm trên phạm vi 30m
  • Các ứng dụng khác: cân thẳng hàng, đo song song, vuông góc, độ phẳng, độ thẳng của trục chân vịt tàu thủy, khung máy bay…
  • Sự đồng trục từ cơ khí đến quang học đều dưới 6 µm
  • Độ song song của đường ngắm quang và trục cơ học nhỏ hơn 3 giây cung
  • Thước trắc vi chính xác X và Y với độ phân giải 0.02 mm
  • Phụ kiện đa dạng
Overview
  Digital Micro Standard Micro Focusing Alignment Laser Alignment Telescope Infra-Red Small Telescope
Alignment Telescope Alignment Telescope Telescope
Code 112-3389 112-2582 112-850 112-3331 on application 112-4939
112-2583
Max working 20 m infinity infinity 10 m (bigger on application) 10 m infinity
distance
Measuring range 50 mm +/-1.2 mm* none 5 mm +/-1.2 mm none
Best accuracy** 5 µm 10 µm 10 µm 5 µm not applicable 26 µm
Resolution 1 µm 10 µm 10 µm 0.1 µm not applicable 26 µm
Targets dedicated see page 14 see page 14 dedicated detector only dedicated IR target see page 14
CCD target
Magnification x34 x34*** x34*** not applicable not applicable x20
Barrel diameter 57.137–57.147 mm 57.137–57.147 mm 57.137–57.147 mm rectangular – 57.137–57.147 mm 44.43–44.44 mm
cylindrical on request

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ