Kiểm tra- Thử nghiệm

Ống cân thẳng hàng cơ bản

Ống cân thẳng hàng cơ bản cho phép thiết lập đường chuẩn bằng cách tận dụng sự song song và đồng trục của phần trục cơ và trục quang, cung cấp độ chính xác cao

 

  • Tương tự ống cân thẳng hàng có tích hợp thước trắc vi, hệ thống này mang đến các ứng dụng đo và cân thẳng hàng như đường ống, đóng tàu, hàng không…
  • Sự đồng trục từ cơ khí đến quang học đều dưới 6 µm
  • Độ song song của đường ngắm quang và trục cơ học nhỏ hơn 3 giây cung
  • Phụ kiện đa dạng
Overview
  Digital Micro Standard Micro Focusing Alignment Laser Alignment Telescope Infra-Red Small Telescope
Alignment Telescope Alignment Telescope Telescope
Code 112-3389 112-2582 112-850 112-3331 on application 112-4939
112-2583
Max working 20 m infinity infinity 10 m (bigger on application) 10 m infinity
distance
Measuring range 50 mm +/-1.2 mm* none 5 mm +/-1.2 mm none
Best accuracy** 5 µm 10 µm 10 µm 5 µm not applicable 26 µm
Resolution 1 µm 10 µm 10 µm 0.1 µm not applicable 26 µm
Targets dedicated see page 14 see page 14 dedicated detector only dedicated IR target see page 14
CCD target
Magnification x34 x34*** x34*** not applicable not applicable x20
Barrel diameter 57.137–57.147 mm 57.137–57.147 mm 57.137–57.147 mm rectangular – 57.137–57.147 mm 44.43–44.44 mm
cylindrical on request

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ