Kiểm tra- Thử nghiệm

CAT#6. AUTOMATIC WELD SIZE WELD GAGE

Đo độ cao đỉnh mối hàn đấu đầu và mối hàn góc. Đo độ lớn chân mối hàn góc

Đo độ cao đỉnh mối hàn đấu đầu và mối hàn góc. Đo độ lớn chân mối hàn góc

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ