Kiểm tra- Thử nghiệm

Tìm File

Vui lòng chọn file từ danh sách bên dưới hoặc nhập tên sản phẩm và click Tìm File

Download File

STT
File Download
121

Thiết bị đo độ nghiêng kỹ thuật số

122

Thiết bị đo độ nghiêng không dây && Talyvel 6

123

Áp kế mẫu hiện số chống cháy nổ && XP2i series

124

Thiết bị hiệu chuẩn và ghi áp suất chống cháy nổ && nVision

125

Thiết bị hiệu chuẩn áp suất 2 kênh chống cháy nổ && 30 series

126

Thiết bị hiệu chuẩn áp suất 2 kênh && HPC40

127

Thiết bị hiệu chuẩn áp suất 2 kênh && HPC50 Series

128

Áp kế mẫu hiện số && M1 series

129

Áp kế chênh áp hiện số && XP2i-DP

130

Hệ thống hiệu chuẩn áp suất quả cân đến 225 bar && HL Series

131

Hệ thống hiệu chuẩn áp suất quả cân đến 1000 bar && T Series

132

Hệ thống hiệu chuẩn áp suất quả cân đến 100 bar && HK Series

133

Hệ thống hiệu chuẩn áp suất quả cân đến 2 bar && PK II Series

134

Module áp suất mở rộng $$ APM

135

Các loại bơm tạo áp lực và chân không

136

Phần mềm hiệu chuẩn && FastCalXP

137

Đầu nối fitting và ống dây thủy lực (CPF)

138

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ dải thấp -100 đến 155C (Lò khô) && RTC-159)

139

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ dải cao 33 đến 700C (Lò khô) && RTC-700

140

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ dải trung bình -45 đến 155ºC (Lò khô) && RTC-156/157

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ