Kiểm tra- Thử nghiệm

Tìm File

Vui lòng chọn file từ danh sách bên dưới hoặc nhập tên sản phẩm và click Tìm File

Download File

STT
File Download
61

Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp (CT) chi tiết cơ khí nhỏ & Bo mạch điện tử &&Model Nanotom S

62

Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp (CT) chi tiết cơ khí nhỏ & Bo mạch điện tử &&Model Nanome|x

63

Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp (CT) chi tiết cơ khí nhỏ & Bo mạch điện tử &&Model X|aminer

64

Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp (CT) chi tiết cơ khí nhỏ & Bo mạch điện tử &&Model microme|x

65

Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp (CT) chi tiết cơ khí vừa & lớn- Model v|tome|x m

66

Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp (CT) chi tiết cơ khí vừa & lớn- Model v|tome|x s

67

Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp (CT) chi tiết cơ khí vừa & lớn- Model v|tome|x L240- L300

68

Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp (CT) chi tiết cơ khí vừa & lớn- Model v|tome|x c

69

Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp (CT) chi tiết cơ khí vừa & lớn- Model v|tome|x L450

76
78

Thiết bị đo độ đen cầm tay với độ chính xác cao && Model DENSORAPID D

79

Đèn đọc film X-ray với độ tương phản cao &&Model KOWOLUX M Series

80

Thiết bị đo liều phóng xạ &&RDS-110 (Hãng RADOS)

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ