Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Bộ ghi nhận dữ liệu (Data Logger)

Gọn nhẹ, phù hợp cho việc đi công trường


Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MB 8- 24

Kiểm tra cáp với đường kính từ 8-24 mm


Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH 6-24

Kiểm tra cáp với đường kính từ 6-24 mm


Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH6- 24F

Kiểm tra cáp với đường kính từ 6-24 mm


Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH20- 40

Kiểm tra cáp với đường kính từ 20-40 mm


Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH40- 64

Kiểm tra cáp với đường kính từ 40-64 mm


Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH24- 64

Kiểm tra cáp với đường kính từ 24-64 mm


Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH24- 64 M3

Kiểm tra cáp với đường kính từ 24-64 mm


Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH60- 85

Kiểm tra cáp với đường kính từ 60-85 mm


Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH80- 120

Kiểm tra cáp với đường kính từ 80-120 mm


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật