Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Thiết bị dò tìm ống & Cáp ngầm- Model RD7000+

Phát hiện khuyết tật và lỗi vỏ dây cáp


Thiết bị dò tìm ống & Cáp ngầm- Model RD8000

Thiết bị dùng xác định vị trí, độ sầu của đường ống, dây cáp ngầm dưới đất. Phát hiện khuyết tật và lỗi vỏ dây cáp.


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật