Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Prod Sets

Thiết bị cơ động sử dụng để tra các khu vực rộng


Thanh dẫn trung tâm

Nối hai cực của nguồn tạo từ trường và tạo từ trường vòng


Cuộn dây từ hóa di động (L-10)

Tạo từ trường dọc AC, đường kính ngoài 10" hoặc 15"


Khối chuẩn thử lực nâng

Kiểm tra lực nâng của gông từ và các thiết bị tạo từ, khối lượng 10lbs


Pie Field Indicator

Bát giác chỉ thị hướng từ trường Là mẫu để kiểm tra hướng kiểm tra của từ trường với 8 đường rãnh để kiểm tra.


Thanh kiểm tra

Mẫu với các lỗ bề mặt và dưới bề mặt, thỏa các tiêu chuẩn: ASTM E709-08, ASTM E1444


Vòng kiểm tra

Các lỗ khoan kiểm tra khẳ năng hoạt động của thiết bị tạo từ Thỏa tiêu chuẩn: ASTM E709-08, ASTM E1444, BPVC


Chỉ thị từ vật liệu đồng loại 1

Chỉ thị từ bằng đồng. Với 5 thanh đồng với các chỉ thị khác nhau .0075", .009" và .010". Thỏa tiêu chuẩn: ASTM E709-08, ASTM E1444


Đồng hồ từ dư

Dải đo 10 gauss (không có chứng chỉ)


Đồng hồ từ dư chuẩn 20 Gauss

Dải đo 20-0-20 gauss. Sai số: +/-1 gauss


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật